Introductie en doel website

Doel van deze website is om het complete Nederlandstalige overzicht te bieden van het WHO-concept van ‘age-friendly environments’. Hiermee hoop ik te bereiken dat Nederlandstaligen goed aan de slag kunnen met age-friendly environments en bovenal dat deze daadwerkelijk van de grond komen. De informatie op de site staat u onder bronvermelding vrij ter beschikking. Voor verdere vragen graag contact opnemen. Willeke van Staalduinen

dreamstimesmall_13571946dreamstime_s_13932093dreamstime_s_52141736

 


 

 

Welkom op de site met meer informatie over age-friendly environments verteld in het Nederlands. Het doel van deze site is om het (werken met) het Engelse begrip “age-friendly environments” beter toegankelijk te maken voor Nederlandstaligen. Het werken met de checklist, actieplannen, impactanalyse en het betrekken van ouderen krijgen op deze site een plaats. Ook zullen praktijkvoorbeelden uit België en Nederland worden gepubliceerd. Age-friendly environments kan worden vertaald in ‘mensvriendelijke omgevingen’, maar het kan ook staan voor ‘seniorvriendelijke omgevingen’ of ‘leeftijdvriendelijke omgevingen’.

Internationale organisaties

In 2007 lanceerde de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) het concept age-friendly cities. De WHO geeft met dit concept een antwoord op de vergrijzing van de wereldbevolking en wil ouderen in staat stellen om te blijven participeren in de samenleving en hieraan bij te dragen. Sinds de lancering in 2007 groeit de belangstelling flink en ontstaan overal initiatieven om age-friendly environments te realiseren. Voor meer informatie: de Engelstalige gids van de WHO.  Dit jaar wordt de gids geactualiseerd.

In Europa is onder aanvoering van AGE Platform Europe (koepel van ouderenorganisaties in Europa) het age-friendly environments concept hoog op de politieke agenda van de Europese Commissie gezet. Een van de onderdelen van het Europese Innovatieplatform Partners voor gezond en actief ouder worden (EIP on AHA) gaat over age-friendly environments. Op dit platform werken ouderen, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven samen aan oplossingen en innovaties. Als resultaat van deze samenwerking is eind 2015 het zogenaamde “Convenant voor demografische verandering. Naar een mensvriendelijk Europa” gelanceerd. Door het Convenant spreken Europese gemeenten en regio’s zich uit om samen met onderzoekers, bedrijfsleven en ouderen te werken aan age-friendly environments. Nederlandstalige folder.

Het concept nader omschreven

Age-friendly environments bestaan uit acht domeinen die samengevat kunnen worden in drie hoofdonderdelen:

  • Fysieke leefomgeving: huisvesting, openbare gebouwen, publieke ruimten en mobiliteit.
  • Sociale leefomgeving: burgerparticipatie en werkgelegenheid, sociale inclusie en non-discriminatie, sociale participatie.
  • Voorzieningen en diensten: communicatie en informatie, gemeenschappelijke en zorgvoorzieningen.

Een nadere omschrijving van de afzonderlijke domeinen is te vinden op de pagina ‘checklist‘.

Om age-friendly environments te realiseren is de betrokkenheid en inzet van veel partijen nodig. Ouderen en ouderenorganisaties, lokale bestuurders en ambtenaren, het (lokale) bedrijfsleven, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en woningcorporaties zijn de meest voordehand liggende betrokken organisaties. Zoveel partijen maakt de realisatie tegelijk ook tot een uitdaging, waarvoor stug door blijven gaan vaak noodzakelijk is. Met deze site hoop ik bij te dragen in het vlotter laten verlopen van de realisatie van age-friendly environments in Nederland en België.

Willeke van Staalduinen