Resultaten

Vaak wordt gevraagd wat age-friendly environments nu eigenlijk opleveren, op welke termijn en voor wie. Ook speelt de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de realisatie van age-friendly environments. Daarbij komt ook aan de orde of de kosten en baten wel of niet bij dezelfde organisatie of persoon terecht komen.

In het algemeen ligt het voor de hand dat de gemeente of provincie de regie voert bij het realiseren van age-friendly environments. Dit kan zij echter niet alleen: de betrokkenheid van ouderen, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners zoals zorginstellingen, scholen en welzijn is onmisbaar hierbij. Vooral voor het gezamenlijk bepalen wat in de gemeente of omgeving precies nodig is. Maar ook om na te gaan welke investeringen nodig zijn, wat hiervan verwacht wordt en wie gaan meebetalen.

Ruimte voor Redzaamheid

In opdracht van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verrichtten Charelle Bottenheft (TNO) en ik in 2014 een achtergrondstudie naar veelbelovende (liefst bewezen effectieve) voorbeelden in internationaal perspectief op ruimte in relatie tot gezond gedrag, tot redzaamheid en tot sociale verbanden. TNO-rapport 2014. Link naar de website Ruimte voor Redzaamheid.

Hieronder volgt een kort overzicht van de procedure hoe de gezamenlijke doelen en resultaten (kosten en opbrengsten: sociaal, economisch en omgeving) van age-friendly environments kunnen worden bepaald. In de gelinkte pagina’s ga ik in op de uitgebreide procedure voor het stellen van doelen en acties, het maken van de impactanalyse, het monetariseren van de impacts, indicatoren voor het meten van de voortgang en resultaten, verschillende gegevensbronnen en de manieren waarop resultaten gemeten/onderzocht kunnen worden.

De informatie is grotendeels afkomstig uit het Convenant voor Demografische Verandering. In dit project is de zogenaamde SEE-IT ontwikkeld: een tool voor het bepalen van de sociale, economische en milieutechnische impacts van mensvriendelijke omgevingen. Mede op basis daarvan leverde het project ook de praktische handleiding met concrete handvatten en suggesties. Voor meer Engelse achtergrondinformatie en literatuursuggesties: SEE-IT.

Overzicht mogelijke stappen:

Stap 1: Probleemdefinitie en doelen, zie pagina

Stap 2: Scope bepalen en scenario’s maken, zie pagina

Stap 3: Impactanalyse, zie pagina

Stap 4: Monetariseren van de impacts, zie pagina

Stap 5: Indicatoren bepalen voor de resultaten, zie pagina

Stap 6: Meten en onderzoeken de voortgang van de resultaten, zie pagina

Om gedurende het proces gegevensbronnen te raadplegen. Zie link.

CIMG0111